2015-10-08

Dzieje ustrojowe

Początki zawodowego strażactwa w Gostyniu notuje się od roku 1952, wówczas na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1950 roku o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji powołano Powiatową Komendę Straży Pożarnych, jako wydział Urzędu Powiatowego, przy której istniało pogotowie pożarowe. Pierwszym Powiatowym Komendantem Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu został kpt. poż. Józef Sobierajski. Dyżur bojowy pełnili tylko kierowcy zawodowi natomiast obsadę wozu bojowego stanowili ochotnicy.

 

W roku 1975 nastąpiła zmiana podziału administracyjnego kraju. Z województwa poznańskiego wyodrębniono województwo leszczyńskie w skład, którego weszło m.in. sześć gmin z dawnego powiatu gostyńskiego tj.: Gostyń, Krobia, Poniec, Borek, Piaski, Pępowo oraz jedna gmina z dawnego powiatu krotoszyńskiego tj. Pogorzela. Wymienione gminy utworzyły rejon gostyński, a w Gostyniu utworzono Komendę Rejonową Straży Pożarnych do koordynowania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Komendantem został kap. poż. Zdzisław Zimny.

 

W roku 1976 po zakończeniu reorganizacji administracyjnej kraju Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Lesznie kpt. poż. Henryk Pęcak wystąpił  z wnioskiem do wojewody leszczyńskiego w sprawie powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Wojewoda Leszczyński Zarządzeniem Nr 150/76 z dnia 12 października 1976r. powołał z dniem 1 listopada 1976r. Zawodową Straż Pożarną w Gostyniu w sile plutonu pożarniczego. Rejon działania Zawodowej Straży Pożarnej w Gostyniu ustalono do 15km od granic miasta Gostynia. Pierwszym Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Gostyniu został mł. chor. poż. Zenon Jagieluk. Do zadań Zawodowej Straży Pożarnej należało w szczególności prowadzenie działań ratowniczych w czasie pożarów, udział w zapobieganiu pożarom, prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Załogę Zawodowej Straży Pożarnej tworzyli poborowi odbywający zastępcza służbę wojskową.

 

W roku 1991 Sejm uchwalił dwie ustawy: o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej, w której zawarto nowe rozwiązania dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej. Komendant Główny PSP z dniem 1 lipca 1992r. wydał rozkaz  w sprawie ustalenia siedziby oraz norm liczebności Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP, w miejsce Zawodowej Straży Pożarnej powstała Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP, której dowódcą został kpt. mgr inż. Krzysztof Łoniewski. Natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992r. określiło siedzibę i terytorialny zasięg działania Komendy Rejonowej PSP w Gostyniu, która powstała w miejsce dotychczasowej Komendy Rejonowej Straży Pożarnych. Komendantem Rejonowym PSP został bryg. Zdzisław Zimny.

 

Z dniem 01 stycznia 1999r. w ramach reformy administracyjnej kraju  Komenda Rejonowa PSP została przemianowana na Komendę Powiatową PSP w Gostyniu. W ramach tej reformy zlikwidowano województwo leszczyńskie i Komendę Wojewódzką PSP w Lesznie. Z dniem 01 stycznia 1999r. powiat gostyński powrócił do dużego województwa wielkopolskiego, a Komenda Powiatowa PSP podlega pod Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu. Komenda Powiatowa PSP działa na tym samym terenie obejmującym 7 gmin: Gostyń, Piaski, Borek, Pogorzela, Pępowo, Krobia i Poniec.

Od 16 maja 2005 roku funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu powierzono st. bryg. mgr inż. Krzysztofowi Łoniewski, który zajmował owe stanowisko do końca czerwca 2016 r.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. kpt. Andrzej Bartkowiak z dniem 4 sierpnia 2016 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu mł. bryg. Tomasza Banaszaka.

 

Opracowała:

Jolanta Janicka