2015-10-08

Dzieje ustrojowe

Początki zawodowego strażactwa w Gostyniu notuje się od roku 1952, wówczas na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1950 roku o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji powołano Powiatową Komendę Straży Pożarnych, jako wydział Urzędu Powiatowego, przy której istniało pogotowie pożarowe. Pierwszym Powiatowym Komendantem Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu został kpt. poż. Józef Sobierajski. Dyżur bojowy pełnili tylko kierowcy zawodowi natomiast obsadę wozu bojowego stanowili ochotnicy.

 

W roku 1975 nastąpiła zmiana podziału administracyjnego kraju. Z województwa poznańskiego wyodrębniono województwo leszczyńskie w skład, którego weszło m.in. sześć gmin z dawnego powiatu gostyńskiego tj.: Gostyń, Krobia, Poniec, Borek, Piaski, Pępowo oraz jedna gmina z dawnego powiatu krotoszyńskiego tj. Pogorzela. Wymienione gminy utworzyły rejon gostyński, a w Gostyniu utworzono Komendę Rejonową Straży Pożarnych do koordynowania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Komendantem został kap. poż. Zdzisław Zimny.

 

W roku 1976 po zakończeniu reorganizacji administracyjnej kraju Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Lesznie kpt. poż. Henryk Pęcak wystąpił  z wnioskiem do wojewody leszczyńskiego w sprawie powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Wojewoda Leszczyński Zarządzeniem Nr 150/76 z dnia 12 października 1976r. powołał z dniem 1 listopada 1976r. Zawodową Straż Pożarną w Gostyniu w sile plutonu pożarniczego. Rejon działania Zawodowej Straży Pożarnej w Gostyniu ustalono do 15km od granic miasta Gostynia. Pierwszym Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Gostyniu został mł. chor. poż. Zenon Jagieluk. Do zadań Zawodowej Straży Pożarnej należało w szczególności prowadzenie działań ratowniczych w czasie pożarów, udział w zapobieganiu pożarom, prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Załogę Zawodowej Straży Pożarnej tworzyli poborowi odbywający zastępcza służbę wojskową.

 

W roku 1991 Sejm uchwalił dwie ustawy: o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej, w której zawarto nowe rozwiązania dotyczące organizacji ochrony przeciwpożarowej. Komendant Główny PSP z dniem 1 lipca 1992r. wydał rozkaz  w sprawie ustalenia siedziby oraz norm liczebności Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych PSP, w miejsce Zawodowej Straży Pożarnej powstała Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP, której dowódcą został kpt. mgr inż. Krzysztof Łoniewski. Natomiast Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1992r. określiło siedzibę i terytorialny zasięg działania Komendy Rejonowej PSP w Gostyniu, która powstała w miejsce dotychczasowej Komendy Rejonowej Straży Pożarnych. Komendantem Rejonowym PSP został bryg. Zdzisław Zimny.

 

Z dniem 01 stycznia 1999r. w ramach reformy administracyjnej kraju  Komenda Rejonowa PSP została przemianowana na Komendę Powiatową PSP w Gostyniu. W ramach tej reformy zlikwidowano województwo leszczyńskie i Komendę Wojewódzką PSP w Lesznie. Z dniem 01 stycznia 1999r. powiat gostyński powrócił do dużego województwa wielkopolskiego, a Komenda Powiatowa PSP podlega pod Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu. Komenda Powiatowa PSP działa na tym samym terenie obejmującym 7 gmin: Gostyń, Piaski, Borek, Pogorzela, Pępowo, Krobia i Poniec.

Od 16 maja 2005 roku funkcję Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu powierzono st. bryg. mgr inż. Krzysztofowi Łoniewski, który zajmował owe stanowisko do końca czerwca 2016 r.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP st. kpt. Andrzej Bartkowiak z dniem 4 sierpnia 2016 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu mł. bryg. Tomasza Banaszaka.

 

Opracowała:

Jolanta Janicka

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się