2015-10-08

Majątek KP PSP w Gostyniu

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu stanowi własność Skarbu Państwa.

 

Majątek KP PSP w Gostyniu na dzień 31.12.2017 r. wynosi:

 

       *      w środkach trwałych (konto 011):                                     3 487 947,62

       *      w pozostałych środkach trwałych (konto 013):                    581 198,84

       *      wartościach niematerialnych i prawnych (konto 020):          48 005,23

                                                                                 
   Stan na dzień: 31.12.2017 r.                                        Razem:   4 117 151,69

 

 

Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu będące w użytkowaniu przez

   KP PSP w Gostyniu:     1 600 332,54 zł.

 

 Plan wydatków KP PSP w Gostyniu na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 3 610 300,00 zł.