2015-10-08

Majątek KP PSP w Gostyniu

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu stanowi własność Skarbu Państwa.

 

Majątek KP PSP w Gostyniu na dzień 31.12.2016 r. wynosi:

 

       *      w środkach trwałych (konto 011):                                     4 065 747,62

       *      w pozostałych środkach trwałych (konto 013):                    563 268,69

       *      wartościach niematerialnych i prawnych (konto 020):          48 005,23

                                                                                 
   Stan na dzień: 31.12.2016 r.                                       Razem:   4 677 021,54  zł

 

 

Środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu będące w użytkowaniu przez

   KP PSP w Gostyniu:     1 484 663,94 zł.

 

 Plan wydatków KP PSP w Gostyniu na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 4 413 036,00 zł.